Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Nasjonale Fagsenter
Andre norske ressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Link Område Om 

Senter for internasjonalisering av utdanning

Senter for internasjonalisering av utdanningSenter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremjar internasjonalt samarbeid innan utdanning og forsking

Renate

Nasjonalt senter for Realfag

Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering.

Vårt mål er å styrke realfagenes stilling i samfunnet og øke rekrutteringen av ungdom til realfaglige utdanninger og yrker.

Mentor ordning: ENT3R

Har du lyst til å:

- Lære matematikk på en annen måte

- Møte ekte studenter

- Bli kjent med ditt nærmeste universitet eller høgskole

- Lære om hvordan realfag brukes i yrkeslivet?

- Oppleve noe nytt og bli kjent med andre ungdommer

- Rett og slett bli bedre og mer motivert for matematikk

Lesesenteret

Nasjonalt senter for Leseopplæring

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er et ressurssenter for lesing og leseopplæring og et spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevansker

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for

Matematikk

Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge

Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for

Naturfag

Naturfagsenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Hovedoppgaven er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere

Skrivesenteret

Nasjonalt senter for SkriveopplæringNasjonalt senter for skriveopplæring

Kunst og Kultur senteret

Nasjonalt senter for

Kunst og Kultur

Kunst og kultursenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen og favner barnehage, grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, førskolelærere, lærere som underviser i kunst og kultur i grunnopplæringen og lærerutdanningen, skoleledere, studenter, forskere og læremiddelutviklere

Artsdatabanken

Nasjonalt ressurssenter

for

Biologisk mangfold

Artsdatabanken er et nasjonalt ressurssenter for biologisk mangfold

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for FremmedspråkFremmedspråksenteret skal arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold

Senter for IKT i utdanningen

Nasjonalt senter for

IKT i utdanningen

Nasjonalt senter for IKT i utdanningen skal arbeide for at IKT skal bidra til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter. Senteret skal også samle og gjøre tilgjengelig informasjon om utdanning og yrke, og gi støtte ved valg av utdanning og karriere

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for

Nynorsk i opplæringa

Nynorsksenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for

Flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap