Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Jeg har valgt å henvise til John Hattie:
Visible Learning, a synthesis of over 800 meta-analyses relating achivement.
 
John Hattie har brukt over 15 år og gjennomgått 800 meta-analyser og tusenvis av mindre studier som er gjort på tilsammen 80 millioner elever.
 
Husk at slike undersøkelser ikke sier noe om den enkelte elev, men bare hva som "overordnet" fungerer for flest mulig.
 
Når det gjelder evnerike barn (Gifted Students) er 3 tiltak vurdert: Acceleration, enrichment and ability grouping.
  
Ability grouping
Hattie poengterer:
It is important to seperate gifted programs from high-ability tracks...The former often have a different curricula... Where there are specific curricula aimed at challenging students at the approriate level then there is more likelihood of success in engagement and learning. There was no evidence of negative or differential social effects.
Greatest advantages were in science and sosial science tests
 
Acceleration
Hattie skriver:
Accelerated instruction enables bright students to work with their mental peers on learning tasks that match their abilities... Instead, we may need to question the negative social impact on gifted students if they are not accellerated!
Dette er den klart beste måten å gi evnerike riktige utfordringer på i følge Hattie! På 5. plass totalt
 
Enrichment
Hattie sier:
Enrichment involves activities meant to broaden the educational lives of some group of students. ... enrichment was stronger in mathematics (d=1.10) and science (d=1,23).
 

Under finner du en tabell over de tiltakene som gjennom analysene viser seg og gi best utbytte.

Gjennomsnittseffekt er 0,4

 

De som røde er tiltak spesielt undersøkt i forhold til evnerike elever

 

Ellers er det vært å merke seg at mange av tiltakene som ligger i toppen av listen også brukes når man lager et opplegg for undervisning av evnerike barn.

TiltakEffekt Beskrivelse

Område

1Self Report grades1,44Hvor er jeg?
Hva kan jeg?

Student

2Piagetian programs1,28Fokuserer på å la elever jobbe med/mot oppgaver som er et hakk over deres nåværende nivå.Student
3Providing formative evaluation
0,90

Bruke vurderinger for å avgjøre elevens neste steg i læreprosessen.

Dette kan være ulike formelle og uformelle vurderinger, gitt av lærer, for å kunne justere læringsaktivitetene ift å forbedre elevens prestasjoner. Involverer typisk kvalitative tilbakemeldinger fra både lærer og elev som fokuserer på detaljer rundt innhold og prestasjon

Undervisning

4Microteaching0,88Organisert praktisk undervisningsøving. Målet er å gi lærere selvtillit, støtte og tilbakemeldinger ved å prøve undervisningen sin på kolleger før de bruker den på eleveneUndervisning
5Acceleration0,77Dette er for å gi flinke og evnerike elever et pensum som passer bedre til deres nivå. Og gi dem mulighet til å arbeide sammen med elever på sitt eget nivå. Det er ikke snakk om en akselrasjon av evnene!Skole
6Classroom behavioral0,80Skole
7Comprehensive interventions for learning disabled students0,77Undervisning
8Teacher Clarity0,75Viktigheten av at læreren kommuniserer intensjonene med læringen, og hva som er suksesskriterieneLærer
9Reciprocal teaching0,74Gjelder forsåelse av tekst og innhold.  Diskusjoner mellom lærer og elever for å lære kognitive strategier. De kan bytte på å være lærer, eller på å være ordfører i en diskusjonUndervisning
10Feedback0,73Fra elev til lærer og motsatt.
Men spesielt fra elev til lærer!
Undervisning
11Teacher student relationship 0,72En forutsetning for god læring er at det finnes tillit mellom lærer og elever, og elever i mellom. Det er lov å ta feil, og det er lov til å ha rett. Og begge deler skal kunne uttrykkes uten kritikk
 Lærer
20Problemsolving Teaching0,61 Definere og fastslå årsaken til problemet. Definering, prioritering og valg av alternativer til løsning.
Bruke flere innfallsvinkler for å avdekke alle sider ved et spesielt problem
Undervisning
68Enrichment0,39 Skole
 

87

Ability Grouping 0,30   

Skole

      
      

Metaanalyse:
en samling av statistiske teknikker for å oppsummere enkeltresultater fra flere rapporter innenfor et område. Statistiske teknikker gjør det mulig å tillegge data fra enkeltundersøkelser ulik vekt, f.eks. etter hvor mange personer som deltok i den enkelte undersøkelsen. Metaanalyse gjør det også mulig å studere variasjon i funn mellom undersøkelser, og hva denne skyldes. Et eksempel på bruk av metaanalyse er i vurdering av effektivitet av psykoterapi, hvor resultater fra mange enkeltundersøkelser analyseres for å gi et oppsummerende bilde av forskningen.

Store Norske Leksikon