Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Nasjonale Fagsenter
Andre norske ressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
 
 
Link Område Om

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Hjem-skole-samarbeid

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

 

FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.
 
FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. 
Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 16. desember 2011 for perioden 2012-2015.
 

FUGs sekretariat består av ti ansatte og holder til i Oslo

 

 

Utdanningsdirektoratet

Utvikling av opplæring Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet.

Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn

 

Minskole.no

Startsiden for skoler i Norge