Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Akselerasjon
Læreplan (Udir)
Tilpasset Naturfag (Udir)
Hvordan lage oppgaver?
Digital Arbeidsplan
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Akselerasjon
Akselerasjon er det tiltaket som i følge John Hatties undersøkelser er det mest effektive for evnerike elever.
 
Han har heller ikke funnet at det er grunnlag for å være bekymret i forhold til det sosiale aspektet.
Han setter derimot et spørsmålstegn ved hva som skjer av negative sosiale effekter hvis disse elevene ikke får akselerere.

Forskrift til opplæringslova
§ 1-14. Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

 
       Elevane i grunnskolen skal følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. § 1-1. Dette gjeld likevel ikkje fullt ut i faga matematikk, engelsk, framandspråk, naturfag og samfunnsfag for elevar på ungdomstrinnet som har tilstrekkeleg kompetanse til å følgje opplæringa i eitt eller fleire av desse faga på vidaregåande nivå i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og som får slik opplæring. Desse elevane skal i dei aktuelle faga ha vurdering både etter kapittel 3 og 4. Elevar som følgjer opplæring på vidaregåande nivå etter andre punktum, kan få disponere inntil 60 % av timane i faget «Utdanningsval» til denne opplæringa. 

 

Men husk at elevene blir ikke plutselig evnerike på ungdomstrinnet slik det kan synes fra myndighetenes side.

Og hvorfor bare 60 %, hvorfor ikke alle fag?


Akselerasjon bør starte når det er behov, ikke når man fyller et visst antall år.

 

Her er det også essensielt at det er et godt forhold mellom de ulike skoleeierne og rektorene.


Vi har tre ulike eiere i systemet:

  • Grunnskolen eies av kommunene
  • Videregående eies av fylkeskommmune
  • Høyskoler/Universitet eies av staten

For at dette skal fungere optimalt slik at elevene ikke mister for mye av annen undervisning de kanskje trenger, må det samordnes skolene i mellom.